Achtergrondinformatie

O2G2 heeft de schoonmaak op haar scholen in 2016 opnieuw aanbesteed. Hier vindt u meer informatie.

 

Waarom is voor Dolmans gekozen?

Aangezien wij niet tevreden waren met de schoonmaak voor 2015 hebben wij in september 2015 besloten om een Europese aanbesteding te starten, om tot een nieuw schoonmaakcontract te komen. Ter voorbereiding op dit traject zijn eind 2015 gesprekken gevoerd door een onafhankelijke derde met alle relevante stakeholders: facilitair managers, schooldirecties, College van Bestuur, schoonmaakmedewerkers die lid zijn van de vakbond, schoonmaakmedewerkers die niet lid zijn van de vakbond en vakbonden.

De Code verantwoordelijk marktgedrag heeft als kapstok gediend voor de vragen tijdens de interviews.  De belangrijkste punten die in deze gesprekken naar voren kwamen en waar verbetering was gewenst waren: kwaliteit, werkdruk, goed werkgeverschap, goed materiaal, werkkleding en schoonmaakmiddelen.

O2G2 is gedurende de Europese aanbesteding bijgestaan door een extern adviseur gespecialiseerd in de schoonmaakbranche. 

De punten uit de interviews zijn meegenomen in de nieuwe aanbesteding en vormen onderdeel van het nieuwe contract. 

O2G2 respecteert De Code Verantwoordelijk Marktgedrag en heeft met zorgvuldigheid het aanbestedingstraject doorlopen.

 

Waarin verschilt het huidige contract met Dolmans t.o.v. het vorige schoonmaakcontract?

  • Kwaliteit als belangrijkste speerpunt en niet  de laagste prijs
  • Aandacht voor werkdruk door minder m2 per uur 
  • Aandacht voor goed werkgeverschap Dolmans: opleidingen, nieuwe materialen, individueel contact met medewerkers
  • Uitgangspunten van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag vormen basis van het contract. Zowel O2G2 als Dolmans respecteren  de code.

 

Hebben schoonmaakmedewerkers minder contracturen gekregen bij overname?

Art. 38 van de cao is bepalend geweest bij de overname van personeel. Dit artikel bepaalt dat het aantal uren dat een medewerker voor O2G2 werkzaam was overgenomen moet worden. Dit is ook conform cao gebeurd. Dolmans heeft hierover met elke medewerker afzonderlijk gesprekken gevoerd. 

 

Sinds wanneer is Dolmans actief binnen O2G2?

Het contract met Dolmans is eind oktober van start gegaan. Er is een termijn van 3 maanden vastgesteld om de organisatie rondom de schoonmaak op te starten (o.a. inrichten van werkmethodes en processen).

Begin februari is een eerste evaluatie met Dolmans gepland. 

 

Wat is de huidige stand van zaken op de scholen?

Alhoewel de drie maanden om op te starten voor Dolmans nog niet voorbij zijn zien we wel een stijgende lijn in de kwaliteit van de schoonmaak. Daarnaast hebben alle scholen en schoonmakers nieuwe materialen, werkkleding en (ergonomische en milieuvriendelijke) middelen gekregen om mee te werken. 

Op de scholen waar de kwaliteit nog niet voldoende op orde is wordt hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. 

Het beeld dat in de media geschetst wordt dat het op alle scholen van O2G2 smerig is, is een onjuiste weergave van de realiteit. Daarnaast doet het afbreuk aan de inzet en betrokkenheid van de schoonmakers op onze scholen.

 

Hoe houdt O2G2 toezicht op de voortgang en status van de schoonmaak op de scholen?

O2G2 heeft intensief contact met Dolmans en met de scholen. Contractmanagement vormt een belangrijk onderdeel van dit contact. Ook t.a.v. signalen die wij vanuit de FNV krijgen staan wij open voor gesprek. Sinds de start van de cao onderhandelingen van de schoonmaakbranche is de FNV echter niet meer bereid om met Dolmans en met ons in gesprek te gaan. Dat betreuren wij zeer. 

 

Wat is de rol van de FNV ?

De FNV behartigt de belangen van de vakbondsleden waaronder ook schoonmakers en staat deze bij tijdens bijvoorbeeld de cao onderhandelingen die momenteel plaatsvinden. Net als bij de cao onderhandelingen 4 jaar geleden het geval was organiseert de FNV in dit kader acties rondom de schoonmaak op de O2G2 scholen. 

 

Wat is de rol van de gemeente Groningen?

Sinds de verzelfstandiging in 2010 heeft de gemeente Groningen uiteraard geen formele rol meer.