College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter College van Bestuur en een lid College van Bestuur. 

 

 

Voorzitter College van Bestuur De heer drs. T.M. Douma
Lid College van Bestuur (a.i.) De heer drs. H.W.M. Jansen